Akreditovaná zkušebna

Od roku 2014 provozujeme akreditovanou zkušební laboratoř č. 1668, zaměřenou na permanentní magnety. Akreditaci provedl Český Institut pro Akreditaci, o.p.s. (zkráceně ČIA) dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025 v platném znění zaměřenou na zkoušky magnetických vlastností permanentních magnetů. Akreditovaná zkušební laboratoř podléhá pravidelným dozorovým auditům ze strany ČIA, která přísně kontroluje jak systémovou, tak i odbornou stránku laboratoře a vyhodnocuje, zda uplatňuje zavedené schválené postupy a splňuje vysoké závazné nároky uvedené normy. Český Institut pro Akreditaci je členem v mezinárodních organizacích (EA, ILAC, IAF) a podepsal mezinárodní multilaterální dohody EA (na evropské úrovni) a ILAC, IAF (na celosvětové úrovni) o vzájemném uznávání výsledků akreditací. Výsledky akreditované zkušební laboratoře PZK BRNO a.s. jsou uznatelné všemi signatáři uvedených dohod. S ohledem na ojedinělost přístrojového vybavení laboratoře provádíme subdodávky zkoušek pro Český Metrologický Institut (ČMI).

Měření magnetických vlastností permanentních magnetů pomocí hysterezigrafu dle EN 60404-5

Měření magnetických vlastností permanentních magnetů pomocí hysterezigrafu vycházející z norem ČSN EN 60404-5 ed. 2 a ASTM A977/A977M-07 (obdoba ČSN EN 60404-5 platná v USA). Měření na hysterezigrafu zaznamenává druhý kvadrant hysterezní smyčky, kterou se vyznačují všechny magnetické materiály. Z daného záznamu lze odečíst všechny hlavní parametry permanentních magnetů. Stejné parametry jsou pak uvedeny i v katalozích výrobců permanentních magnetů. Mezi tyto parametry patří:

  • Remanentní indukce Br – zbytková magnetická indukce v magnetu při nulové intenzitě magnetického pole po předchozím nasycení, je v grafu určena průsečíkem hysterezní smyčky a souřadné osy B a je rovna magnetické polarizaci v tomto bodě.
  • Koercivita HcB – intenzita magnetického pole, při které bylo dosaženo nulové magnetické indukce po předchozím nasycení magnetu, je v grafu určena průsečíkem hysterezní smyčky B(H) a souřadné osy H ve II. kvadrantu.
  • Koercivita HcJ – intenzita magnetického pole v magnetu, při které bylo dosaženo nulové magnetické polarizace po předchozím nasycení magnetu, je v grafu určena průsečíkem hysterezní smyčky J(H) a souřadné osy H ve II. kvadrantu.
  • Energetický součin BHmax – maximální hodnota součinu BH podél demagnetovací křivky; max. součin je roven dvojnásobku hustoty energie (energie objemové jednotky) magnetického pole v magnetu a v grafu odpovídá největšímu obdélníku pod BH křivkou.

Měření magnetického dipólového momentu dle EN 60404-14

Magnetický moment je primárně vlastnost elementárních částic. Protože je zmagnetovaný magnet uspořádaná materiálová struktura, sčítají se tyto momenty ve výsledný magnetický dipólový moment magnetu, který pak měříme pomocí fluxmetru a Helmholtzových cívek. Tímto měřením získáme hodnotu vztaženou k materiálu a objemu magnetu. Měření magnetického dipólového momentu je možné pouze pro dvoupólově zmagnetované permanentní magnety. Je vhodné provádět je tam, kde se sledují odchylky mezi většími soubory stejných vzorků, např. mezi různými dodávkami či výrobními dávkami, a kde není rentabilní či nemožné s ohledem na velikost nebo tvar magnetů provádět měření na hysterezigrafu.

Bližší informace o prováděných zkouškách jsou uvedeny v příloze osvědčení o akreditaci nebo na vyžádání.

 

ISO 17025 ISO 17025

Ozvěte se nám
Ing. Oldřich Koudela +420 702 184 249

V případě vašeho zájmu o zkoušky materiálů v akreditované laboratoři kontaktujte našeho specialistu.

Výhradní zastoupení značek pro ČR a SR