Demagnetovací BH křivka

BH křivka ukazuje závislost magnetické indukce B resp. polarizace J na intenzitě demagnetovacího magnetického pole H ve druhém kvadrantu. Mezi základní magnetické vlastnosti permanentních magnetů odečítané z demagnetovací BH křivky patří remanentní indukce Br, koercivita HcB, vnitřní koercivita HcJ a energetický součin BHmax. V naši akreditované laboratoři provádíme měření demagnetovací BH křivky všech současných komerčních typů permanentních magnetů:

Parametry demagnetovací BH křivky:

Remanentní indukce Br – zbytková magnetická indukce v magnetu při nulové intenzitě magnetického pole po předchozím nasycení, je v grafu určena průsečíkem hysterezní smyčky a souřadné osy B a je rovna magnetické polarizaci v tomto bodě. 
Koercivita HcB – intenzita magnetického pole, při které bylo dosaženo nulové magnetické indukce po předchozím nasycení magnetu, je v grafu určena průsečíkem hysterezní smyčky B(H) a souřadné osy H ve II. kvadrantu.
Koercivita HcJ – intenzita magnetického pole v magnetu, při které bylo dosaženo nulové magnetické polarizace po předchozím nasycení magnetu, je v grafu určena průsečíkem hysterezní smyčky J(H) a souřadné osy H ve II. kvadrantu.
Energetický součin BHmax – maximální hodnota součinu BH podél demagnetovací křivky; max. součin je roven dvojnásobku hustoty energie (energie objemové jednotky) magnetického pole v magnetu a v grafu odpovídá největšímu obdélníku pod BH křivkou.

Možnosti naší zkušebny:

Uvedené parametry permanentních magnetů lze měřit pomocí hysterezigrafu, pulsního magnetometru nebo jinými náhradními metodami. Naše laboratoře disponují jak hysterezigrafem (akreditovaná laboratoř dle ISO 17025) – standardizovaná metoda dle IEC 60404-5 příp. ASTM A977/A977M, tak i pulsním magnetometrem dle IEC TR 62331, který umožňuje měření vnitřní koercivity HcJ na všech typech permanentních magnetů, tedy i u magnetů typu SmCo (samarium-kobalt), u nichž tento parametr hysterezigrafy neodkážou za pokojové teploty změřit. Naše nejmodernější vybavení dále umožňuje provádět měření těchto parametrů standardních i komplexních tvarů magnetů v teplotním rozsahu -40°C až +220°C. Při měření BH charakteristiky pulsní metodou dosahujeme magnetického pole o indukci až 7T! Hysterezigraf ani pulsní magnetometry však neumožňují měření všech tvarů velikostí a způsobů zmagnetovaní permanentních magnetů. Magnety ve tvarech a rozměrech větších i menších než je možné změřit na hysterezigrafu a v pulsním magnetometru se nahrazují „standardními vzorky“ vyrobených ze stejné výrobní dávky, které tak slouží jako reprezentant materiálu magnetu.

V naší akreditované laboratoři prověřujeme:

  • Vlastnosti magnetického materiálu uvedené ve specifikaci
  • Vlastnosti magnetického materiálu při pracovní teplotě

 

Ozvěte se nám
Jan Kratochvil ml. +420 607 570 823

V případě vašeho zájmu o měření demagnetovací BH křivky v akreditované laboratoři kontaktujte našeho specialistu.

Výhradní zastoupení značek pro ČR a SR